sugeng RAWUH TENG WEB LARE MBANYUMASAN>> - orang2 shaleh
  serat tamu/guest book
  MISKIN HATI TAK HARUS MATI
  orang2 shaleh
  sakit kepala??
  my slide foto
  MENDOAN....!!!
  guyon
  sinau
  sound on blog
  wujudkan impianmu
  tempat rehabilitasi narkoba
  tentang aku
  humor abis
  gado-gado aja
  bidadari
  renungan...(ingat lah ortu)
  JA MIE BON (CERPEN)
  >cari tambahan..?
  buat blog yuk
  kesedihanku
  sadarku
  from santie
  Penyesalan
  Dalam diamku
  Wôñk ñðê$ýo
  Understimit man(gôên arwana)
  SEPI...
  serba serbi penting
  serba serbi lagi
  Counter
  from ayu FS
  pagi yang cerah
  tausiyah...
  hikmah hari ini
  tausiyah(saking kanca)
  bayi cewekORcowok
  tausiyah 4 ortu
  ga liqo ga untung
  refleksi diri
  iman..
  Anganku
  rahasia kesuksesan/live musick
  pentingnya AQIDAH
  aqidah islamiyah
  AQIDAH???
  pemurnian AQIDAH
  pusiiing
  taqwa.com
  muroqobah
  taklim..?
  upzzZZ
  budaya banyumas
  lelaki sholeh
  renungan QOLBU
  ebook gratiss
  Poligami??
  SBLM KITA MENINGGAL
  ujian keimanan
  keputusan terbaik
  mata kuliah dari pemulung
  lagu2 midi asyik
  cerita dari temen
  puisi cinta
  sebuah keajaiban


ein Bild

orang sholeh

Sesungguhnya setiap shalat, kita selalu memohon kepada Allah untuk menjadi orang shaleh. Bukankah ketika shalat kita membaca Ihdinashshiraathal mustaqim, shiraathalladziina an’amta ‘alaihim ghairil maghdhuubi ‘alaihim waldhdhaaallin (Ya Allah tujukanlah kepada kami jalan yang lurus, yaitu jalan yang pernah ditempuh oleh orang-orang yang telah Engkau beri nikmat, dan bukan jalan orang-oarng yang Engkau benci dan jalan orang-orang sesat).

Para ahli tafsir menyebutkan, yang dimaksud dengan “orang-orang yang telah diberi nikmat” adalah para nabi, shiddiqin (orang-orang yang benar keimanannya), syuhada (orang-orang yang mati dalam membela agama Allah) dan shalihin (orang-orang yang shaleh). Jadi, dalam surat Al Fatihah terkandung do’a menjadi orang shaleh.Kesalehan bisa diraih bukan sekedar dengan do’a tapi harus dibarengi dengan mujahadah (usaha yang sungguh-sungguh dan berkesinambungan). Berikut akan dijelaskan ciri-ciri orang yang shaleh, mudah-mudahan kita bisa melatih diri untuk mewujudkannya dalam diri kita. Ciri-cirinya sebagai berikut,


 • Salimul ‘Aqidah

  Salimul ‘aqidah artinya keimanan yang lurus atau kokoh. Aqidah atau keimanan kepada Allah merupakan fondasi bangunan keislaman. Apabila fondasi keimanan itu kuat, insya allah amaliah keseharian pun akan istiqamah (konsisten), tahan uji, dan handal.
  Keimanan itu sifatnya abstrak, karenanya, untuk mengetahui apakah iman itu kokoh ataukah masih rapuh, kita perlu mengetahui indikator atau tanda-tanda iman yang kokoh.

 • Memiliki muraqabatullah

  Orang yang memiliki keimanan yang kokoh merasakan Allah sangat dekat dengan dirinya, mengawasi seluruh ucap dan geraknya. Dengan demikian akan tumbuh dari dirinya perilaku yang lurus dan selalu mawas diri. Inilah yang disebut Muraqabatullah, yaitu kondisi psikis dimana kita meras ditatap, dilihat,dan diawasi Allah swt. kapan dan dimana pun berada. Adapun yang menjadi landasannya adalah:

  “Dan sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dan mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya, dan kami lebih dekat kepadanya dari pada urat lehernya.” (QS. Qaaf 50:16)

  “Tidakkah kamu perhatikan bahwa sesungguhnya Allah mengetahui apa apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi? Tiada pembicaraan rahasia antara tiga orang, melainkan Dia-lah yang keempat. Dan tiada pembicaraan antar lima orang, melainkan Dia-lah yang keenam. Dan tiada (pula) pembicaraan antara (jumlah) yang kurang dari itu atau lebih banyak, melainkan Dia ada bersama mereka di mana pun mereka berada, kemudian Dia akan memberitahuakan kepada mereka pada hari kiamat apa yang telah mereka kerjakan. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.” (QS. Al Mujadalah 58:7)

 • Dzikrullah

  Orang yang memiliki keimanan yang kokoh akan merasakan kerinduan yang sangat kuat kepada Allah. Bila kita selalu merindukan-Nya, Dia pun akan merindukan kita. Dzikrullah adalah ekspresi kerinduan kepada Allah swt.

  “Dan dzikirlah (ingatlah) Allah sebanyak-banyaknya, supaya kamu beruntung.” (QS. Al-Jumu’ah 62:10)

  “Karena itu, ingatlah kepada-Ku, niscaya aku akan mengingatmu pula. Dan bersyukurlah kepada-Ku, serta janganlah kamu mengingkari nikmat-Ku.” (QS. Al-Baqarah 2:152).

  Allah swt. akan menyertai orang-orang yang selalu berdzikir/rindu kepada-Nya, sebagaimana dijelaskan dalam hadits qudsi berikut ini,

  “Aku adalah menurut persangkaan hamba-Ku kepada-Ku. Dan aku bersamanya ketika ia menyebut-Ku dalam dirinya, maka Aku menyebutnya dalam diri-Ku. Ketika ia menyebut-Ku ditengah-tengah sekelompok orang, mala aku menyebutnya ditengah-tengah kelompok orang yang lebih baik dari mereka (kelompok malaikat).” (HR. Imam Ahmad, Imam Bukhari, Imam Muslim, At Tarmidzi, dan Ibnu Majah)

 • Meninggalkan syirik

  Syirik artinya meyakini ada kekuatan atau kekuasaan yang setaraf dengan kekuasaan, kebesaran, dan keagungan Allah swt. Orang yang memiliki keimanan yang kokoh akan memiliki loyalitas atau kesetiaan yang fokus kepada Allah swt., karenanya dia akan meninggalkan seluruh perbuatan syirik. Syirik diklasifikasikan sebagai dosa yang paling besar sebagaimana dijelaskan dalam keterangan berikut.

  “Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan dia mengampuni segala dosa selain dari (syirik) bagi siapa yang dikehendaki-Nya. Barangsiapa yang mempersekutukan Allah, maka sungguh ia telah berbuat dosa yang besar.” (QS. An-Nisa :48)

 • Rajin membaca, memahami, dan mengamalkan Al Qur’an

  Al Qur’am merupakan kitab suci yang merekam seluruh pesan-pesan Allah awt. Kita bisa menelaah apa saja yang Allas swt, sukai dan apa yang dimurkai-Nya. Orang yang memiliki iman yang kokoh akan berusaha membaca, memahami, dan mengamalkan apa yang ada dalam Al Qur’an.

  “Ini adalah sebuah kitab yang Kami (Allah) turunkan kepadamu, yang didalamnya penuh berkah, supaya mereka memperhatikan ayat-ayat-Nya, dan supaya mendapatkan pelajaran orang-orang yang mau menggunkan akalnya.” (QS. Shaad 38:29).

 • Shahihul ‘Ibadah

  Karakter orang shaleh berikutnya adalah shahihul ibadah, artinya benar dan tekun dalam beribadah. Ibadah adalah ekspresi lahiriah pengabdian seorang hamba kepada Allah swt. para ahli membagi ibadah pada dua bagian, yaitu Ibadah ‘Ammah dan Ibadah Khashshah.

  Ibadah ‘Ammah adalah seluruh ucapan dan perbuatan – baik tampak ataupun tidak tampak – yang diridhai dan dicintai Allah swt. Misalnya, mencari ilmu, mencari nafkah, hormat kepada orang tua, ramah pada tetangga, dan lain-lain. Ini semua disebut ibadah ‘ammah karena teknik pelaksanaanya tidak diatur secara detail tapi disesuaikan dengan tuntutan situasional.


  Sedangkan ibadah khashshah adalah ibadah yang teknik pelaksanaanya ditentukan atau diatur secara detail oleh Rasulullah saw. Musalnya ibadah shalat, haji, shaum, dan lain-lain. Kalau kita shalat, maka ruku, sujud, dan seluruh gerakan serta bacaanya harus mengikuti sunah Rasulullah saw. Kita tidak dibenarkan menambahi atau menguranginya karena shalat merupakan ibadah khashshah.

  Allah swt. membalas seluruh pengabdian kita sesuai dengan usaha dan kesungguhan yang kita lakukan. Makin rajin kita beribadah, Allah pun makin dekat dengan kita. Makin malas kita mengabdi, Allah pun makin menjauhi kita. Karena itulah orang-orang shaleh akan rajin, tekun, dan khusu dalam beribadah kepada-Nya. Perhatikan keterangan berikut.

  “Jika ia manusia bertaqarrub (beribadah) kepada-Ku satu jengkal, maka Aku akan mendekat kepadanya satu hasta. Jika ia berataqarrub kepada-Ku satu hasta, maka Aku mendekat kepada-Nya satu depa. Dan apabila ia mendatangi-Ku dengan berjalan, maka Aku mendatanginya dengan berlari.” (HR. Imam Ahmad, Imam Bukhari, Imam Muslim, At Tarmidzi, dan Ibnu Majah).

 • Akhlaqul Karimah

  Orang shaleh bukan hanya pandai mengabdikan dirinya kepada Allah swt. yang diekspresikannya dengan Aqidah Salimah dan Shahihul Ibadah seperti yang telah dijabarkan di atas, tapi orang shaleh juga sangat santun dan perhatian kepada sesama manusia. Sikap ini dalam bahasa praktis disebut Akhlaqul Karimah, artinya berakhlak mulia dan santun kepada orang lain. Orang shaleh akan memiliki akhlak berikut:

  1. Tidak menghina dan zhalim (aniaya) kepada orang lain
   “Seorang muslim adalah saudara bagi sesama muslim. Karena itu janganlah menganiayanya, jangan membiarkannya teraniaya, dan jangan menghinanya, taqwa tempatnya di sini! – sambil Beliau menunjuk dadanya tiga kali -. Alangkah besar dosanya menghina saudara sesama muslim. Setiap muslim haram menumpahkan darah sesama muslim, haram merampas hartanya, dan haram mencemarkan kehormatan dan nama baiknya,” (HR. Muslim, Jilid IV, No. 2193)

  2. Tidak berprasangka buruk, tidak mencari-cari keburukan orang lain, tidak dengki, serta bersaing secara sehat

   “Hindari prasangka buruk, karena dia berita paling bohong. Jangan saling mencari keburukan, jangan saling mengorek aib, jangan bersaing secara tidak sahat, jangan saling mendengki, jangan saling marah, dan jangan saling tidak peduli. Tetapi jadilah kamu semua bersaudara sebagai hamba-hamba Allah.” (HR. Muslim, jilid IV, No. 2119)

  3. Bersikap ramah
   “Janganlah kamu menganggap sepele (remeh) pada kebaikan, walaupun sekedar menampakkan wajah yang ramah saat bertemu saudaramu (sesungguhnya itu adalah kebaikan).” (HR. Muslim)

   “Wajah yang ramah saat bertemu saudaramu, itu merupakan shadaqah.” (HR. Tirmidzi)

   “Sejak masuk Islam, saya menyaksikan wajah Rasul selalu tersenyum ramah.” (HR. Bukhari dan Muslim)

  4. Berbicara santun dan menghargai orang lain
   “Serulah (manusia) ke jalan Tuhanmu dengan hikmah (bijaksana) dan nasihat yang baik, serta berdiskusilah dengan cara yang baik…” (QS. An-Nahl 16:125)

  5. Mendo’akan yang baik untuk orang lain.berusaha meringankan beban orang lain

   “Sesungguhnya do’a seorang muslim yang dipanjatkan tanpa sepengetahuan orang yang dido’akan, pasti dikabulkan karena di atas kepalanya ada malaikat. Setiap kali orang itu mendo’akan kebaikan untuk orang lain, malaikat itu menyahutnya” “Amien!Mudah-mudahan Allah mengabulkan dan memberikan kebaikan yang sama kepadamu.” (HR. Bukhari dalam Adabul Mufrad).

   “Do’a yang paling cepat dikabulkan adalah do’a yang dipanjatkan tanpa sepengetahuan orang yang dido’akan.” (HR. Bukhari dalam Adabul Mufrad)

  6. Berusaha meringankan beban orang lain

   “Siapa yang menolong kesusahan seorang muslim dari kesusahan-kesusahan dunia, pasti Allah akan menolongnya dari kesusahan-kesusahan akhirat. Siapa yang meringankan beban orang yang susah, niscaya Allah akan meringankan bebannya di dunia dan akhirat. Siapa yang menutup aib seorang muslim, niscaya Allah akan tutup aibnya di dunia dan akhirat. Allah akan senantiasa menolong hamba-Nya selama si hamba itu suka menolong orang lain.” (HR. Bukhari)

  7. Berusaha mencintai orang lain dengan tulus tanpa meminta imbalan

   Abu Hurairah ra, berkat: Rasulullah saw. Bersabda, “Sesungguhnya Allah swt. berfirman pada hari kiamat: “Mana orang-orang yang saling mencintai karena keagungan-Ku? Hari ini akan Aku naungi (tolong) mereka, dimana tidak ada naungan (pertolongan) yang lainselain dari-Ku.” (HR. Muslim, jilid IV, No. 2197)

The last comments on this page:
Comment posted by RogerMer( zakusova.rozochkamail.ru ), 07/20/2018 at 10:04pm (UTC):
.
, 13- 23- "-30%":

http://xrumer.pro/
,
- 13, xrumer, - WebMoney"

P.S. - 13 , !


Comment posted by Nathandug( f52ycedlamail.ru ), 12/17/2018 at 8:53am (UTC):
!
, , !
-, . . , AliExpress . - <a href=https://simsresource.ru/>http://simsresource.ru</a>
QiWi . , . . !!! ,
? - ?

Comment posted by Donaldsal( mc7pmmfcmail.ru ), 12/17/2018 at 10:56am (UTC):
:
- - .
- - - .
- - 5 .

!!!
() <a href=http://janetjacksontour2017.com/> </a>

!!!

Comment posted by Michaelroala( pushbestnergmail.com ), 12/24/2018 at 8:39pm (UTC):
http://onebetbest.com/push.php - .
. .
.
http://onebetbest.com/push.php - () .

Comment posted by Williamrof( philisbuygsalist.com ), 12/26/2018 at 7:52am (UTC):
<a href=https://aquamanfull.pw/>Aquaman Movie</a>
<a href=https://aquamanfull.pw/>Aquaman Cast</a>
<a href=https://aquamanfull.pw/>Aquaman Full Movie</a>
https://aquamanfull.pw/
https://aquamanfull.pw/
<a href=https://aquamanfull.pw/>Aquaman 2018 Full Movie</a>
<a href=https://aquamanfull.pw/>Aquaman 2018 Full Movie</a>
<a href=https://aquamanfull.pw/>Aquaman 2018 Movie</a>
<a href=https://aquamanfull.pw/>Aquaman 2018 Torrent</a>
<a href=https://aquamanfull.pw/>Aquaman Online</a>
<a href=https://aquamanfull.pw/>Aquaman Online Free</a>
<a href=https://aquamanfull.pw/>Aquaman Full Movie</a>
<a href=https://aquamanfull.pw/>Aquaman film</a>
<a href=https://aquamanfull.pw/>Aquaman Movie Download</a>

Comment posted by Jeaicetly( jeaSpeathcmaill.website ), 12/31/2018 at 7:19pm (UTC):
Stendra Avana Where To Purchase <a href=http://viaapill.com>generic viagra</a> Canadian Pharmacy Cialis 5 Mg How Effective Amoxicillin For Toothache Priligy Online Espana <a href=http://genericcial.com>generic 5mg cialis best price</a> Last Longer In Bed Exercises Propecia Traductor Propecia Terciario Medicamento Cialis Contraindicaciones <a href=http://hxdrugs.com>cialis without a doctor's prescription</a> Viagra Paypal Payment Accepted Viagra Kaufen Auf Rechnung Ohne Rezept Ou Acheter Du Cialis Pas Cher Triamterene Hctz 375 25 Mg Lioresal Vente En Canada <a href=http://bmpha.com>levitra vardenafil 20mg</a> Fausse Couche Sous Cytotec Buy Generic Celexa Online Progesterone Store Viagra Online No Precription <a href=http://gaprap.com>viagra</a> Dove Comprare Viagra Cialis The Canadian Med Store

Comment posted by FalalejlizNiz( falalejlizavetinhrefer.ml ), 01/08/2019 at 1:43am (UTC):

hrefer.gq

Comment posted by Jessicaweasp( jessicaLoktopazpro.xyz ), 01/10/2019 at 4:52am (UTC):
opening lines on dating sites
princeton mom dating advice
amish dating traditions

<a href=http://www.extra.dating-hub.icu/3/76.php>types of dating scams</a>
<a href=http://www.best.digital-dating.icu/1/1.php>myungsoo and do yeon dating</a>
<a href=http://www.private.dating-finder.icu/10/681.php>online dating america free</a>
<a href=http://www.dating-girl.icu/6/491.php>dating french guys tips</a>
<a href=http://www.vip.dating-lady.icu/16/901.php>online dating industry worth</a>

prime world match making
speed dating events newcastle upon tyne

Comment posted by Jeaicetly( jeaSpeathcmaill.website ), 02/07/2019 at 4:11am (UTC):
Canadian Pharmacy Norx Antibiotic Online Mexico Cialis Levitra Yahoo <a href=http://cialionline.com>canadian pharmacy cialis 20mg</a> Zithromax 3 Day Dose Azithromycin Purchase Over Counter Cialis 20 Mg Foro <a href=http://rxbill6.com>levitra germany priligy</a> Vergleich Viagra Cialis Levitra Where To Buy Valtrex Online Propecia Buy Canada <a href=http://cidovir.com>cialis tablets for sale</a> Buying Viagra In The Caribbean Doxycycline Mail Order Virginia Beach Us Online Rx Site Serieux Vente Lioresal <a href=http://exdrugs.com>buy viagra</a> Viagra Sin Receta En Sevilla

Comment posted by AustFrala( austMnwmaill.website ), 04/18/2019 at 11:12pm (UTC):
Viagra Gift Card Levitra Dosage 20mg Buy Cialis Europe <a href=http://bestlevi.com>eva pills levitra</a> Viagra Ohne Rezept Landern Zithromax Online PurchaseAdd comment to this page:
Your Name:
Your Email address:
Your website URL:
Your message:

Today, there have been 321257 visitors (1174848 hits) on this page!
=> Do you also want a homepage for free? Then click here! <=